Ananias Byrkjeflot (1895 - 1978)Føremålet med dette dokument er å samle alle opplysninger om Ananias. Her skal være ren avskrift av såvel skriftlige opplysninger som munnlege. Utifrå desse opplysningene kan ein skrive historia om Ananias så rett som mulig. ALLE OPPLYSNINGER BLIR TATT VEL IMOT..Ananias truleg den tid han gjekk på gymnas i Volda i 1918

  Fleire gamle bilder

ANANIAS
OLEANNE
NAMSOS
HØYLANDET
Garden Byrkjeflot kring 1800-1900 (sogeboka bind 2, side 237)

Henrik Byrkjeflot (1830-1863) gift 1856 med Anna Sofia Henriksdotter 1832-1905

Dei fekk 3 born.
Helle Johanna 1857-1938 Helle Kristiana 1859-1859 Helle Sofia Anikke 1861-1932
Helle Johanna giftet seg med Oliver Horstad frå Horstad. Dei fekk 12 born der 8 levde opp.
Ananias Byrkjeflot var odelsgut og pakta garden til Maria (Byrkjeflot) og Karl Stubhaug

her er borna til Oliver og Helle lista opp.

1. Henrik 1881-1881
2. Stefina 1882-1976
3. Sara 1885-1969
4. Sofia 1887-1975
5. Anna 1890-1914
6. Hilda 1891-1892
7. Andreas 1893-1893
8. Olianne 1894-1990
9. Ananias Olai 1895-1978
10.Hilda Nikoline 1898-1968
11. Anne Marie 1901-1901
12. Anne Marie 1903-1991Oppsummering...

Opplysninger skrivast medan dei samlast..
Ananias Byrkjeflot, son av Oliver og Hele Johanne Byrkjeflot
p;
ÅRSTAL Skule / jobb Tekst Tekst
1895 21/12 Født Naustdal i Sunnfjord  
1915 Middelskoleeksamen i 1 årsklassen Nordfjordeid  
1918 Eksamen artium Volda  
1919 og 1920 Sommerjobb som oppsynsassistent ved jernbaneanleggene Raumabanen og Dovrebanen  
1920 Lærar ved Framhaldsskolen i Mæland. Opplysning frå bilde sjå bilde nr 1975 under Ananias
Trykk her
1924 Eksamen på bygningslinja NTH Trondheim Hoved- karakter Tf.
1925 Almindelig arbeider ved Nacoanleggene. Høyanger  
1925 Hausten Innvandretilatelse til USA
1925 - 1927 American Gas & Electric Co. New York. Bransje: Transportanlegg Detaljkonstruktør i stålkonstruksjoner
1927 - 1928 American Bridge Co, hovedanlegget i Ambridge. Bransje: Stålbruer
Detaljberegninger og detaljkonstruksjoner til en skyskraper (17 etg.)
Fra Wiki
1928 (6 mnd.) Link-Belt Co, Chicago Konstruere og beregne en høybanebru. Ledd i et større kolingsanlegg  
sommer 1928 - sommer 1933 Universal Oil Products Co, Chicago.
Bransje: Oljeraffineringsanlegg.
Bygningsteknisk kontrollingeniør. Mest armert betong og jernkonstruksjoner.
 
1934 - 1937 Sunnfjord vegavdeling, avdelingskontoret i Førde Ekstraingeniør. Eg arbeidde i marken med veistikking, nivellements, profillering og grunnoppmåling. På kontoret arbeidde eg med areal og masseberegning, kostnadoverslag for akkorder og vegprosjekter samt utførde endel regnskapsarbeider og statistiske oppgaver.  
1937-1940 Driftsbestyrer ved Firda Billag i Førde Automobilselskapet Firda Billag var et interkommunalt rutebilselskap og hadde 28 rutebiler, 34 sjauffører og en samla rutestrekning på 430 km.  
15 des. 1940 Byingeniør i Florø Det første år som vikar for byingeniør Einar Njøs, deretter fast ansettelse. (Njøs var amerikansk statsborger og hastet med å komme tilbake til USA før dette landet kom med i krigen)
I Florø er byingeniøren : bygningssjef, reguleringssjef, oppmålingssjef, brannsjef og er leder for all kommunalarbeidsdrift.... (det står mykje meir)
 


Dokument 1

Søknad på byingeniørstilling i Florø.

Brev datert 18 oktober 1941
Stilling lyst ut i lysningsbladet nr. 232 av 4 okt. 1941

Til ordføreren i Florø


Jeg tillater meg herved å søke den ledige byingeniørstilling i Florø.
Jeg er fødd 21 desember 1895 i Naustdal, sunnfjord og er gift. I 1915 tok jeg middelskole-eksamen i ettårsklassen på Nordfjordeid., og i 1918, eksamen artium i Volda.
I 1924 tok jeg eksamen på byggningslinjen ved Norges Tekniske Høyskole med hovedkarakter Tf.

I 8 år fra 1925 til 1933 har jeg arbeidt som ingeniør i U.S.A. med prosjektering og beregning av jernbetong og jernkonstruksjoner, hovedsakllig i forbindelse med industrielle anlegg.
De to første år var jeg ansatt hos American Gas & Electric Co. I New-york hvor jeg var beskjeftiget med utarbeiding av planer for transportanlegg samt styrkeberegning og detaljutforming av samme.

I 1927 flyttet jeg til Pennsylvania hvor jeg fikk ansettelse hos American Bridge Co. Her arbedde jeg et år med brukonstruksjoner for en skyskraper (18 etg.)

I 1928 flyttet jeg til Chicago hvor jeg fikk ansettelse hos Universal Oil Products Co. Dette selskap hadde nylig tatt ut ny patent på råoljeraffinering, den såkalte Dubbs prosess, som etter hvert viste seg å revolusjonere olje-raffineringsindustrien. Selskapet laget planer og tegninger for komplette anlegg som ble solt i alle verdensdele. I 5 år innehadde jeg her ansvarlig stilling som checker, det vil si, jeg var ansvarlig for at tegninger og planer som gikk ut fra kontoret var bygnings-teknisk riktige.

I 1933 reiste jeg tilbake til Norge og fikk i 1934 ansettelse som ekstraingeniør ved veikontoret i Førde. Her arbeidde jeg i 3 år - i marken med veistikking, niveeimang, profilering samt grunnopmåling - og på kontoret med areal- og masseberegning samt kostnadoverslag for akkorder og veiprosjekter.

I 1937 overtok jeg driftsbestyrer-stillingen i Firda Billag i Førde, hvor jeg hadde ledelsen med en stab på 33 sjauffører og derigerte 28 rutebiler over en rutestrekning på tilsammen 430 km.

Den 15 desember 1940 flyttet jeg fra Førde for å overta et vikariat for byingeniør Einar Njøs i Florø.
De 10 måneder jeg har fungert som byingeniør her i Florø, har vert fyllt av intenst samt likeså behagelig virke. En stor part av min arbeidstid samt også fritid er naturlig gått med til å orientere meg rent lokalt. Det gjelder såvel kontorets arkiv som byens kloak- og vassnett, tomte- og reguleringsplan, fastpunkter i marken m. m. , samt har tatt fatt på de mest nærliggende oppgaver som byens utvikling krever.

Bystillingen i Florø byr på et interessant og rikt virkefelt. ved et systematisk planleggings- arbeide, bør byen, med de vakre omgivelser den har, kunne bli den vakreste by på kysten. Nærings-teknisk byr den på store, ennu u-utnyttede muligheter.

Byen har fanget mine interesser mer og mer etter hvert som jeg er blitt kjendt med de lokale forhold samt de opgaver som venter på sin løsning. Jeg skulde sette pris på å fortsette i stillingen og tør tro at det lille stykke arbeide som jeg allerede har utført her i Florø vil understøtte denne søknad.

Attester vedlegges.

Florø 18. oktober 1941

Ærbødigst

Ananias Byrkjeflot


Dokument 2

Avskrift av vitnemål fra NTH i Troondhjem.

Her er skanning fra utlysninga av stillingen i Florø

Frå Firda Folkeblad

Skann av vitnemål


NORGES TEKNISKE HØISKOLE


ANANIAS OLIVERSON BYRKJEFLOT
født 21/12 1895, har i høst-semestret 1924 fullført den av regjeringgen for høyskolen anordnede

EKSAMEN VED BYGNINGSINGENIØRAVDELINGEN
med hovedkarakter: Tf. 2,6.
Trondhjem den 13 september 1924.

C. R i i b e r,
Høiskolens rektor.
-------------------
Ludv. Fjærli.
sekretær.
Ananias Oliverson Byrkjeflot - optat ved Høiskolen 1920 - har i vårsemestret 1922 fullført eksamens 1. del for bygnings-ingeniører med følgende karakterer:


For beskrivende geometri ...................................3,0
----"----- kjemi ...........................................2,0
----"----- mineralogi og geologi ...........................2,0
----"----- fysikk ..........................................3,5
----"----- matematikk ......................................2,0
----"----- mekanikk ........................................4,0
----"----- materiallære ....................................2,5
----"----- mekanisk teknologi ..............................2,5
----"----- husbygging ......................................2,5
----"----- maskinlære ......................................2,5
      Middelkarakter: .............................(2,67)

Dessuten har han fra professoren i frihåndstegning fremlagt bevidnelse for at han har utført de foreskrevne tegninger og besidder den fornødne ferdigheter i dette fag. NORGES TEKNISKE HØISKOLE, Trondhjem
den 13. september 1924

C. R i i b e r ,
Formann i eksamensnevnden
for eksamen 1. del
-------------------
Ludv. Fjærli.
sekretær.
------------------

Ananias Byrkjeflot

 Dokument 3

Direkte avskrift fra boka Vi fra NTH 1920 - 1929


"Avskrift av Odd ByrkjeflotKullet 1920 NTH i Trondheim


Byrkjeflot, Annanias, Olai , byingeniør , Namsos, f. 21. des 1895 i Naustdal i Sunnfjord, sønn av gårdbruker Oliver Horstad og Hele Johanne Byrkjeflot. Gift 21. des 1940 i Nestun med Astrid Ingebjørg Nesje, f 28 april 06 i Bremanger, datter av lærer Kristen N. Og Anna Hornes. Eks art. Volda gymnas 18, imm N.T.H. 20 eks. Byg. Ing. Avd. 24.

Ansatt som alm. Arbeider i 5 mndr. Ved Naco-fabrikkene i Høyanger i 25. Utvandret til U.S.A. høsten 25. Vendte tilbake sommeren 33. 25-27 ansatt hos American Gas & Electric Co., New York Bransje: transport-anlegg. 27-28 ansettelse som ingeniør ved brukontoret hos american bridge Co., Ambridge, Pa. Bransje: stålbruer. En kortere tid arbeidet jeg med detaljberegninger og konstruksjoner av en 17 etasjes skyskraper. I 28 6 mndr. Ansatt hos Link-Belt Co., Chicago (bransje transportanlegg) med den spesielle oppgave å konstruere og beregne en høybanebrusom inngikk som ledd i et større kolingsanlegg. Sommeren 28 til sommeren 33, 5 år, ansatt som bygnings-teknisk kontrollingeniør (Checking engineer) hos Universal Oil Products Co., Chiccago. Bransje: oljeraffineringsanlegg. Hovedsaklig armert betong og jernkonstruksjoner. 34-37 ansatt som ekstraingeniør ved Sunnfjord veiavdeling, veikontoret i Førde. 37-40 driftsbestyrer i Firda Billag, Førde, byingeniør i Florø 40-45, i Mo i Rana 46. Nå i Namsos.

”Når jeg i et nøtteskall skal gi uttrykk for mitt syn på studentlivet i Trondheim, dets betydning for senere liv og utvikling, så vil jeg uten betenkning si at Studentersamfunnet har hatt størst betydning for mitt senere liv og utvikling. I samfunnet hørte jeg i 4 år foredrag av våre fremste menn i inn og utland. Disse foredrag og de etterfølgende debatter bidro mektig til å vinne framtil en selvstendig overtydningom livets og samfunnets viktige spørsmålog til å kunne stå og falle for min mening som en mann. Det åndsliv som møtte meg i Studentersamfunnet løftet meg opp over hverdagens prosatil det jeg vil kalle en begeistringens livsanskuelse, et idealt livssyn. Studentenes kall er å vinne framtil dette syn og senere i livetaldri tape sammenhengen med sin ungdoms idealitet. Selve idealene kan nok skifte etter som man modnes, men begeistringen som fødte dem må studenten holde vedlike som en hellig ild. Alt av virkelig stort som menn har utført på jorden er båret av begeistring.”

Odd Byrkjeflot 15/11 2003.

 

>